.

 อตฺตนา  โจทยตฺ   ตนํ  (จงเตือนตน  ด้วยตนเอง)

 

 
 
 

 
 
  หน้าหลัก     
 

 ประวัติโรงเรียนมหาราช  2

                โรงเรียนมหาราช   2  เป็นนามที่สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล  ทรงพระอุปถัมภ์ในการก่อสร้างและพระราชทานนามว่า  “โรงเรียนมหาราช  2  “  เมื่อวันที่   25  กุมภาพันธ์   2510  ในเนื้อที่  5  ไร่  3  งาน  4  ตารางวา

ความเป็นมา

                โรงเรียนมหาราช  2  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2508  บริเวณรอบ ๆ พื้นที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในหมูบ้านหมู่ที่  6,  7  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  รัฐบาลได้ส่งตำรวจตระเวนชายแดนมาปราบปราม  จึงพิจารณาเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นท้องถิ่นทุรกันดาร  บุตร  หลานของผู้ปกครองในบริเวณนั้นต้องส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอื่น ๆ  ไกลจากหมู่บ้าน  การคมนาคมไม่สะดวก  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต  8  ได้ประชุมประชาชนในเขตพื้นที่เตรียมการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น  จึงได้นำความเข้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า  ฯ  โดยพระองค์พระราชทานเงินจำนวน  50,000  บาท  ฝ่ายมูลนิธิมหาราช  โดย  ฯพณฯ  พลเอกประพาศ  จารุเสถียร   ประธานมูลนิธิฯ  โดยส่งเงินมาให้  ผกก.  ตชด.  เขต  8  ดำเนินการสร้างโรงเรียนขึ้นและเปิดเรียนเมื่อ  วันที่   25  กุมภาพันธ์  2510  โดยมีนายพุ่ม  ราชพิบูลบ์  เป็นครูใหญ่และตำรวจตระเวนชายแดน 2  คน  ครูประจำการ  2  คน  ครูทั้งหมด  5  คน  นักเรียน  321  คน   6  ห้อง

                เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2512  ผกก.  เขต  8  ได้โอนโรงเรียนไปสู่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย

                วันที่  7  สิงหาคม   2512  นายพุ่ม  ราชพิบูลย์  ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านไทรห้องและย้ายนายเตื้องนาคสุวรรณ  มาดำรงตำแหน่งแทน

                วันที่  28  พฤษภาคม  2513  ทางราชการได้ย้าย  นายเตื้อง  นาคสุวรรณ  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านส้องเหนือ  และย้ายนายนิวัฒน์  พิทักษ์  มาดำรงตำแหน่งแทน

                ปี  พ.ศ.  2521  ราชการได้จัดสรรงบประมารก่อสร้างอาคารเรียน  ป.1  ข  ใต้ถุนสูงจำนวน  1  ห้องเรียน

ปี  พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช.  202/25  จำนวน  1  หลัง

ปี  พ.ศ  2528  นายนิวัฒน์  พิทักษ์  เกษียณอายุราชการ  จึงได้แต่งตั้งนายอำพร  สังเมฆ   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

วันที่  12  กุมภาพันธ์   2528  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายวิเวก  บุญนำ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ๋

วันที่  18  พฤษภาคม  2538  ทางการาชการได้ย้ายนายวิเวก  บุญนำ  อาจารย์ใหญ่ไปดำรงตแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งหลวง  และได้แต่งตั้งนายสมนึก  พรหมจันทร์  มาแทน  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.   15/29  จำนวน  1  หลัง   4  ห้อง  ส้วมแบบ  สปช.  601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  และสนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  ที่

ปี  พ.ศ.  2542  ทางราชการได้แต่งตั้งนายพิเสิทธ์  ช่วยบำรุง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้ย้ายนายสมนึก  พรหมจันทร์  ไปโรงเรียนบ้านส้อง  ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง  7.15  เมตร  จำนวน  1  หลัง

ปี  พ.ศ. 2543  ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินสร้างซุ้มประตูรั้วเป็นจำนวนเงิน  70,000   บาท

ปี  พ.ศ.  2544  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  ชั้นล่างจำนวน  2  ห้องเรียน

ปี  พ.ศ.  2547  ทางราชการได้แต่งตั้งนายวิเวกบุญนำ  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการและได้ย้ายนายพิสิทธ์  ช่วยบำรุง  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

ปี.  พ.ศ.  2551  ทางราชการได้แต่งตั้งนายเสรี  สริกขา  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการเนื่อจากนายวิเวก  บุญนำ  เกษียณอายุก่อนราชการ  1  ปี

ปี  พ.ศ.  2554  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายโอภาส  อนุจร  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน –  ถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนมหาราช  2  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  278  หมู่  6  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  (บ้านมหาราช)   มีนักเรียนในเขตพบริการ  คือ  หมู่ที่  5  ,  6  ,  14  มีนักเรียน  200  คน

แนวคิด

                ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ  จากอดีตถึงปัจจุบันได้ช่วยกันวางแนวทางโดยเขียนคำขวัญ  “ศึกษาดี  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย”  ผลจากคำขวัญดังกล่าว  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  มีสุขภาพเข้มแข็ง  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                การจัดการศึกษาได้วางแนวทางร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสู่อนาคตเน้นคุณภาพของเด็กเป็นสำคัญ  จัดระบบการศึกษามุ่งให้ครูสู่มืออาชีพ  จัดระบบการศึกษา  ตั้งแต่ระบบก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดให้มีห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องพละ  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพยาบาล  ห้องศิลปะ  ห้องสหกรณ์  มีนโยบายปรับสภาพแวดล้อมภายใน  -  ภายนอกห้องเรียน  บริเวณโรงเรียนสะอาด  ม่งให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นเปรียบ  “โรงเรียนคือบ้าน”

 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.80.93.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 283,579
 
โรงเรียนมหาราช 2
หมูที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Tel : (66)77 366 762
Email : jthawonsuk@gmail.com